Algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTBOUW AARLE-RIXTEL GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 68440847

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door HOUTBOUW Aarle-Rixtel, hierna genoemd HOUTBOUW. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overlegd en worden op verzoek gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 3. Andersluidende algemene voorwaarden, waaronder

de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door HOUTBOUW niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door HOUTBOUW is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de HOUTBOUW ter kennis heeft gebracht en HOUTBOUW alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat HOUTBOUW de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat HOUTBOUW er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door HOUTBOUW desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren, soorten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden HOUTBOUW niet;

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of

er sprake is van een vaste aanneemsom, of dat het werk op regiebasis zal geschieden;
5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar

werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
c. Op basis van nacalculatie: Montage vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie; 6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door HOUTBOUW zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van HOUTBOUW. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan HOUTBOUW naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door HOUTBOUW gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is HOUTBOUW gerechtigd een vergoeding van € 500,00 per geval in rekening te brengen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat HOUTBOUW de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze

aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door HOUTBOUW bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door HOUTBOUW als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. HOUTBOUW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De wederpartij zorgt ervoor dat HOUTBOUW tijdig kan beschikken over:

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren);
b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht HOUTBOUW desondanks over moeten gaan tot het verwijderen van stopcontacten, gordijnen, lampen, enzovoort of het verwijderen van stucresten omdat de ondergrond niet schoon en vlak is, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij;

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

e. De door HOUTBOUW benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
f. Mocht HOUTBOUW bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door HOUTBOUW gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheids- voorschriften te voldoen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOUTBOUW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOUTBOUW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HOUTBOUW worden verstrekt;
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HOUTBOUW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is HOUTBOUW gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten; 5. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat HOUTBOUW van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals lijm, kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen;

6. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;
7. Bij het aantreffen van houtrot wordt in overleg met de wederpartij een (nieuw) kostenberaming afgegeven. De kosten voor herstel betreft meerwerk en komt voor rekening van de wederpartij;

8. De wederpartij dient voor aanvang werkzaamheden een bouwtekening te overleggen met een inzage van het verloop van de leidingen;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien

deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij HOUTBOUW schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit HOUTBOUW kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens HOUTBOUW tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij HOUTBOUW niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die HOUTBOUW in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is HOUTBOUW gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij;

Artikel 7. BETALING

1. Bij particulieren dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij bedrijven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfactuur (50%) zijnde aanloopkosten zoals kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon, een tussenfactuur (25%) en een eindfactuur (25%) zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

3. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is HOUTBOUW alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag; 4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 8. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle door HOUTBOUW ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door HOUTBOUW ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door HOUTBOUW geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van HOUTBOUW totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms- voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht HOUTBOUW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Voor het geval dat HOUTBOUW haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan HOUTBOUW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HOUTBOUW zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10. KLACHTEN EN GARANTIE

1. HOUTBOUW garandeert dat op alle door HOUTBOUW geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. HOUTBOUW garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Indien er door wederpartij materialen worden aangeleverd die door HOUTBOUW dienen te worden verwerkt, verstrekt HOUTBOUW op deze materialen geen garantie;

3. Indien door de fabrikant al dan niet via HOUTBOUW, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van HOUTBOUW voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen;

4. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door HOUTBOUW eveneens geen garantie verstrekt;
5. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;

6. HOUTBOUW garandeert aan de wederpartij dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen;

7. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat HOUTBOUW in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende één (1) jaar na oplevering. De garantie op daken (lekkage) behelst 10 jaar en op reparatiewerkzaamheden 3 maanden;

8. De mogelijke garantieverplichting vervalt bij onoordeel- kundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

9. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan HOUTBOUW. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. HOUTBOUW zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HOUTBOUW in staat is adequaat te reageren;

10. Indien een klacht gegrond is, zal HOUTBOUW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

11. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal HOUTBOUW te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12. Reclameren is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op

onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van HOUTBOUW;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens HOUTBOUW (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van HOUTBOUW door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. HOUTBOUW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst HOUTBOUW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

2. Voorts is HOUTBOUW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HOUTBOUW op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien HOUTBOUW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. HOUTBOUW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van HOUTBOUW in goede staat heeft ontvangen;

2. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan HOUTBOUW in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van HOUTBOUW en strekt ertoe, te constateren of HOUTBOUW aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

2. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

3. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. HOUTBOUW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. HOUTBOUW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van HOUTBOUW voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van HOUTBOUW in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van HOUTBOUW om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming HOUTBOUW daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;

5. Wederpartij dient HOUTBOUW altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

6. HOUTBOUW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 15. OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HOUTBOUW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HOUTBOUW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HOUTBOUW worden daaronder begrepen;

3. HOUTBOUW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HOUTBOUW zijn verplichtingen had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

5. Voor zover HOUTBOUW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HOUTBOUW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en

zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. HOUTBOUW bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de gegevens van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. HOUTBOUW verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die HOUTBOUW wettelijk verplicht is te bewaren. HOUTBOUW is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door HOUTBOUW wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. HOUTBOUW is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet- substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van HOUTBOUW. HOUTBOUW mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER, VINDPLAATS
1. De vestigingsplaats van HOUTBOUW is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens HOUTBOUW moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HOUTBOUW is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en HOUTBOUW gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
5. Deze voorwaarden zijn in januari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

Algemene voorwaarden HOUTBOUW Aarle-Rixtel